جمعه ١٣ شهريور ١٣٩٤ |
آمار تعداد رشته های مقطع دکترای تخصصی به تفکیک دانشکده در دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 1393
ردیف  نام پردیس  نام دانشکده نام رشته گرایش     تعداد و سرجمع        هر دانشکده
1 پردیس فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  مهندسی برق قدرت 1 8
2 قدرت (سیستم)  2
3 قدرت (ماشین)  3
4 الکترونیک 4
5 مخابرات (سیستم) 5
6 مخابرات (میدان) 6
7 کنترل 7
8  مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 8
9 دانشکده مهندسی عمران مهندسی عمران سازه 1 8
10 زلزله 2
11 مکانیک خاک و پی 3
12 راه و ترابری 4
13 سازه های هیدرولیکی 5
14 مهندسی و مدیریت ساخت 6
15 مهندسي و مديريت منابع آب 7
16 ژئوتکنیک ** 8
17 دانشکده مهندسی مکانیک  مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 1 4
18 طراحی کاربردی 2
19 طراحي كاربردي(ديناميك -كنترل و ارتعاشات) 3
20 طراحي كاربردي(ديناميك جامدات) 4
21 دانشکده مهندسی مواد مهندسی مواد خواص فیزیکی و مکانیکی مواد 1 8
22 متالوژی پودر 2
23 فرآیندهای استخراج فلزات و مواد 3
24 مواد پیشرفته 4
25 شکل دادن فلزات 5
26 جوشکاری اتصال مواد 6
27 خوردگی و پوشش و مهندسی سطح 7
28 سرامیک 8
29 دانشکده مهندسی شیمی  مهندسی شیمی عمومي مهندسي شيمي 1 3
30  فرآيندهاي جداسازي 2
31  ترموديناميك و سينتيك شيميايي 3
32 پردیس علوم و فنآوریهای نوین بیوفنآوری مهندسی پزشکی  بيوالكتريك  1 3
33 بیومتریال(بيو مواد) 2
34  بيو مکانیک  3
35 پردیس علوم پایه دانشکده فیزیک  فیزیک هسته ای 1 5
36 ذرات بنیادی 2
37 حالت جامد 3
38 فیزیک نجومی 4
39 گرانش 5
40 پردیس علوم پایه دانشکده شیمی  شیمی آلی 1 6
41 شیمی فیزیک 2
42 معدنی 3
43 تجزیه 4
44 تجزیه-الکتروشیمی 5
45 کاربردی 6
46 دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر  ریاضی محض جبر 1 7
47 آنالیز 2
48 هندسه (توپولوژي) ** 3
49 هندسه (توپولوژي-کاربردهای هندسه در علوم رباتیک ) ** 4
50  ریاضی کاربردی آنالیز عددی 5
51 تحقیق در عملیات 6
52 گراف و تركيبات 7
53 پردیس علوم انسانی دانشکده علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 1 4
54 زبان و ادبيات عرب 2
55  الهیات عرفان و تصوف 3
56 فقه و مبانی حقوق اسلامی ** 4
57 دانشکده اقتصاد و مدیریت علوم تربیتی مديريت آموزشي  1 16
58  برنامه ریزی آموزشی برنامه ریزی آموزشی 2
59  مدیریت بازرگانی بازرگانی بین الملل (مشترک با کوئیزلند) 3
60  مدیریت تحقيق درعمليات 4
61 مديريت توليد و عمليات 5
62 پردیس علوم انسانی بازاریابی بین الملل 6
63 مدیریت رفتاری 7
64 مديريت سيستم ها 8
65 مديريت منابع انساني 9
66  علوم اقتصادي اقتصادسنجي 10
67 اقتصادپولي 11
68 اقتصادبخش عمومي 12
69 اقتصاد توسعه اقتصادی ** 13
70 اقتصاد بین الملل  14
71 اقتصاد مالی 15
72 اقتصاد صنعتی 16
73 سایر دانشکده ها روانشناسي و علوم تربيتي روان شناسي  روان شناسي عمومي 1 2
74 روان شناسي تربیتي 2
75 کویر شناسی  بيابان زدايي بيابان زدايي  1 1