پنج شنبه ٢٨ دی ١٣٩٦
گرایش رشته  
معماری و شهرسازی هنر پردیس هنر
معماري
دامپزشكي آموزشكده دامپزشكي آموزشكده